Ochrana osobných údajov

Občianske združenie Fórum PSR Slovensko chce byť dôveryhodným a spoľahlivým partnerom pre všetkých svojich partnerov. To znamená, že sa snažíme, aby naše konanie bolo otvorené a transparentné a v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi, vrátane poskytovania aktuálnych informácií o zhromažďovaní a používaní osobných údajov. Odporúčame vám prečítať si toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré okrem iného podrobne uvádza, aké vaše osobné údaje spracúvame a na aký účel. Toto Vyhlásenie tiež zhŕňa práva, ktoré v súvislosti s týmito údajmi máte. VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV Týmto by sme vás radi informovali o tom, aké údaje o vás (ďalej len „osobné údaje“) zhromažďujeme, na aký účel ich používame, s kým tieto osobné údaje zdieľame a aké práva v tejto súvislosti máte. Typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme:
 • A) kontaktné údaje – napríklad meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a prihlasovacie údaje;
 • B) údaje zhromažďované pri vašej návšteve našich webových stránok – napríklad údaje zhromažďované prostredníctvom cookies a iné automaticky zhromažďované údaje, ktoré slúžia na to, aby ste mohli lepšie využívať naše webové stránky, alebo údaje, ktoré nám poskytnete, keď navštívite naše webové stránky a sociálne siete (napríklad prostredníctvom kontaktného dotazníka a pod.);
Ako zhromažďujeme osobné údaje:
 • od vás zapojením sa do vyplnenia kontaktného dotazníka, návšteve našich webových stránok a sociálnych sietí, zapojením sa do súťaží, účasti na našich kampaniach;
 • z verejne dostupných zdrojov;
 • zo sociálnych sietí, napríklad Facebook, ak si zvolíte možnosť používať Facebook na zjednodušenie prihlásenia na naše webové stránky.
Môžete sa rozhodnúť, že nám niektoré typy osobných údajov neposkytnete. Ak sa takto rozhodnete, môže sa stať, že vám nebudeme môcť poskytnúť niektoré informácie a/alebo služby, alebo že ich nebudete môcť využívať. Ak však nebude uvedené inak, vaše rozhodnutie o tom, že nám informácie neposkytnete, pre vás nebude mať právne dôsledky. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, môžeme kombinovať aj s ďalšími informáciami zhromaždenými online alebo offline, ak to umožňujú platné právne predpisy, vrátane údajov poskytnutých tretími stranami, a budeme ich používať alebo zdieľať na účely opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Údaje, ktoré zhromažďujeme, môžeme anonymizovať (to znamená, že ich nebude možné spojiť s vašou osobou, a tak už nebudú predstavovať osobné údaje). Prečo vaše osobné údaje spracúvame a na akom právnom základe tak činíme Vaše osobné údaje môžeme používať na nasledujúce účely (ďalej spoločne len „účely spracúvania“):
Účely spracúvania  Typ(y) osobných údajov Právny základ
Pomoc pri vývoji, testovaní, zlepšovaní a úpravách našich služieb Typy osobných údajov pod bodmi A, B Oprávnený záujem zlepšiť a upraviť naše služby
Zasielanie marketingových oznámení Vaše kontaktné údaje (typ osobných údajov pod bodmi A a B) Súhlas s poskytovaním našich služieb, služby spojené s odovzdaním výhry a žrebovaním
Komunikácia o službách a podobné činnosti týkajúce sa marketingovej podpory Typy osobných údajov pod bodmi A, B Oprávnený účel, napríklad priebežné informovanie o službách
Interné marketingové účely, vrátane bezpečnosti, analytiky, kontroly Typy osobných údajov pod bodmi A, B Oprávnený záujem napomáhať a umožňovať plnenie našich interných marketingových potrieb
Správa a prevádzka našich webových stránok a sociálnych sietí, vrátane registrácie online Typy osobných údajov pod bodmi A, B Zapojenie sa do kontaktného dotazníka, súťaží alebo plnenie iného oprávneného záujmu, ako je zlepšenie skúsenosti používateľa
Váš súhlas Ak je spracovanie založené na vašom súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu nebude mať však vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania údajov, ktoré prebehlo s vaším súhlasom predtým, ako ste ho odvolali. Údaje, ktoré zdieľame Na vyššie uvedené účely spracúvania môžeme vaše osobné údaje poskytnúť alebo oznámiť:
 • v prípadoch, keď to vyžaduje zákon, na dodržanie zákonom stanoveného postupu a/alebo pri vybavovaní žiadostí verejných alebo štátnych orgánov;
 • poskytovateľom služieb a dodávateľom povereným poskytovať v našom mene služby, ako aj našim partnerom;
 • pri uplatňovaní našich podmienok a dojednaní; alebo
 • na ochranu našich práv.
Ak občianske združenie Fórum PSR Slovensko odovzdáva vaše osobné údaje tretej strane, vyžaduje, aby sa táto tretia strana zaviazala vaše osobné údaje chrániť a nakladať s nimi v súlade so všetkými právnymi, regulačnými a zmluvnými záväzkami alebo pokynmi, ktoré jej dáme. Vaše možnosti voľby vo vzťahu k marketingu a informáciám Máte určité možnosti voľby, pokiaľ ide o to, akým spôsobom používame a zdieľame vaše osobné údaje pre marketingové a podobné účely. Občianske združenie Fórum PSR Slovensko vám môže s vaším súhlasom zasielať informácie o službách, podujatiach a propagačných podujatiach, súťažiach a akciách. Tieto informácie sa môžu odovzdávať rôznymi kanálmi: e-mailom, telefonicky, prostredníctvom SMS, poštou alebo na sociálnych sieťach. Chceli by sme vám poskytnúť čo najlepšie zážitky, a preto sa vám tieto oznámenia na základe zhromaždených údajov a vašich preferencií prispôsobujú na mieru. Tam, kde to vyžaduje zákon, si vyžiadame váš predchádzajúci súhlas. Svoj súhlas na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať. Môžete napríklad zrušiť zasielanie správ podľa návodu uvedeného v správe alebo upraviť si nastavenie svojich marketingových preferencií na sociálnych sieťach. Aj napriek tomu, že si zvolíte možnosť zakázať zasielanie marketingových oznámení, môžu sa vaše osobné údaje používať na ostatné účely opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, ako napríklad na komunikáciu s vami na administratívne či transakčné účely v rámci nášho zmluvného vzťahu s vami alebo v prípadoch, kedy to vyžadujú právne predpisy. Vaše práva podľa právnych predpisov EÚ/EHP Ak sa nachádzate v EÚ/EHP alebo ak vaše osobné údaje inak spracúva subjekt občianske združenie Fórum PSR Slovensko v rámci EÚ/EHP, máte nasledujúce práva:
 1. právo na prístup k svojim osobným údajom;
 2. právo na opravu svojich osobných údajov;
 3. právo vyžiadať si vymazanie svojich osobných údajov;
 4. právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
 5. právo vyžiadať si, aby sa vám vaše osobné údaje poskytli vo formáte, ktorý sa môže zaslať vám alebo inej organizácii (prenositeľnosť údajov);
 6. právo vzniesť námietku proti spracúvaniu svojich osobných údajov; a
 7. právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto práv alebo ak by ste si priali niektoré z nich uplatniť, môžete to vykonať písomne, telefonicky alebo e-mailom. Upozorňujeme, že uplatnenie týchto práv môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť vám niektoré služby. Zabezpečenie vašich osobných údajov Občianske združenie Fórum PSR Slovensko vykonáva zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, vrátane požiadavky, aby zodpovedajúce opatrenia na ochranu vašich osobných údajov vykonávali aj naši poskytovatelia služieb, obchodní partneri alebo odborní poradcovia. Uchovávanie vašich osobných údajov Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu vyžadovanú legislatívou alebo ustanoveniami akejkoľvek príslušnej aktivity, súťaže a pod.. Ak nie je stanovená žiadna právna požiadavka, budeme vaše osobné údaje uchovávať len po dobu, ktorá je nevyhnutne potrebná na splnenie účelu alebo účelov, na ktoré boli tieto údaje zhromaždené. Odovzdávanie údajov do zahraničia Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tretej strane – niektorému z našich zahraničných poskytovateľov služieb a dodávateľov, ktorí konajú v našom mene, a to na účely opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Ako nás môžete kontaktovať Zodpovedným prevádzkovateľom vašich osobných údajov je Občianske združenie Fórum PSR Slovensko a spoločnosť Media &  Communication Consulting, spol. s r.o.. Ak si prajete uplatniť svoje práva subjektu údajov alebo ak máte akékoľvek iné otázky týkajúce sa tohto  vyhlásenia o ochrane osobných údajov, napíšte, prosím, svoju žiadosť na: info@forum-psr.sk alebo na info@mcc.sk. Kontaktné údaje poverenca pre ochranu osobných údajov sú nasledujúce: FÓRUM PSR SLOVENSKO Občianske združenie Hradská 124 821 07 Bratislava Slovenská republika IČO: 421 804 73 DIČ: 2023 099 364 email: info@forum-psr.sk web: www.forum-psr.sk Aktualizácia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môže aktualizovať. Prípadné zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov nadobúdajú účinnosť dátumom ich zverejnenia alebo iným spôsobom, ktorý ustanoví zákon.   Dátum poslednej aktualizácie: 2019-07-09